loading content..
mandolin-rajesh-with-legends

Mandolin Rajesh With Legends

That candid moment with the Mridangam legend Guru Karaikudi Mani sir,Shashank Subramanyam Ji And Ghatam Giridhar Udupa ji at Chennai concert 2017! 
#mandolinrajesh #mandolin #urajesh#gurukaraikudimani #mridangam #shashank #flute#ghatamudupa #chennai — at Bharatiya Vidya Bhavan Chennai.

Leave Your Comment Here

Name

Email

Messages